نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آفتار، شماره شیت 8144-II ، فرمت jpg   (AFTAR برگه  8144-II)