نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علمده، شماره شیت 6363-II ، زمین کشاورزی روی عکس هوایی سال 34 34   (ALAMDEH برگه  6363-II)