نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رامسر، شماره شیت 6163-IV ، فرمت jpg   (RAMSAR برگه  6163-IV)