نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رامسر، شماره شیت 6164-III ، فرمت jpg   (RAMSAR برگه  6164-III)