نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 راپرکوه، شماره شیت 8151-III ، فرمت jpg   (RAPAR KUH برگه  8151-III)