نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رباط شهر بابک، شماره شیت 6950-II ، فرمت jpg   (ROBAT -E SHAHR -E BABAK برگه  6950-II)