نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رباط سرپوش، شماره شیت 7562-II ، فرمت jpg   (ROBAT -E SARPUSH 1385 برگه  7562-II)