نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رضوان ده، شماره شیت 5865-III ، فرمت jpg   (REZVANDEH برگه  5865-III)