نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رشم، شماره شیت 6860-I ، فرمت jpg   (RESHM برگه  6860-I)