نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ریوند، شماره شیت 7462-II ، فرمت jpg   (RIVAND برگه  7462-II)