نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علمده، شماره شیت 6363-II ، فرمت jpg   (ALAMDEH برگه  6363-II)