نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 علی آباد، شماره شیت 7250-III ، فرمت jpg   (ALI ABAD برگه  7250-III)