نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آبین، شماره شیت 7045-II ، فرمت jpg   (ABIN 7045-II)