مناطق خطر زلزله ها در ایران

Google earth مناطق خطر زلزله

این محصول یک فایل kmz kml پهنه های لرزه خیز و کلاس های خطر بسیار زیاد خطر زیاد خطر متوسط خطر کم برای کل کشور ایران است.



برای دریافت از طریق دکمه خرید زیر می توانید اقدام کنید.