نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قوله سرخ، شماره شیت 6055-III ، فرمت jpg   (QOLEH  SORKH برگه  6055-III)