فورتول چیست؟

فورتول به مجموعه ای از ابزارهای محاسباتی سریع گفته می شود که توسط مجموعه فوری آموز ایجاد و ارایه شده است. هدف از فورتول ارایه ابزارهایی است که در زمان های اورژانسی که فوری آموزان عزیز زمان و وقت کافی برای انجام کاری را ندارند، بتوانند با استفاده از این ابزارها به سرعت مشکل خود را رفع نمایند و از آن شرایط گریز کنند.

در این دوره از زندگی ما، شرایط بگونه ای است که ما مواقعی نیاز به محاسبه شاخص هایی داریم که در حیطه تخصصی ما نیست و به همین منظور ناچاریم به خاطر یک محاسبه ساده به متخصص آن زمینه مراجعه کنیم. برخی مواقع ممکن است بخاطر سختی دسترسی به متخصص مورد نظر و یا عدم آشنایی به این که مشکل ما در چه حیطه تخصص قرار دارد، و یا زمانبر بودن دسترسی به شخصی که بتواند محاسبه ساده ای را برای ما انجام دهد؛ آن مشکل بتواند به چالش بزرگتری برای ما تبدیل شود.

از طرف دیگر گاهی پیش می آید به دلیل عدم آشنایی با تخصص های دیگر ناچاریم در شرایط دشوار بمانیم و نتوانیم از آن فرار کنیم. گریز سریع و شتابان از این شرایط نیازمند دسترسی به ابزارهایی است که بتواند فرمول ها را آماده داشته باشد و بصورت سریع محاسبات را برای ما انجام بدهد. به همین منظور مجموعه فوری آموز مجموعه ابزارهایی را با عنوان فورتول (به معنی گریز سریع) طراحی و پیاده نمود تا بتواند راهنمای کار بسیاری از مردم عزیزمان باشد.

فورتول fortool چیست؟