کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی

امروزه تکنولوژی GIS در موضوعات مشارکت، اشتراکگذاری، و همکاری چندجانبه بکار می رود. این فناوری هرچه بیشتر روابط را تقویت می کند، اثربخشی و کارایی را بهبود می دهد، کانال های ارتباطی را برقرار می کند، بازدهی و سوددهی را افزایش می دهد.

امروزه تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی علاوه بر علوم محیطی (مانند ژئومورفولوژی توپوگرافی، زمین شناسی، آب و هواشناسی، محیط زیست، نقشه برداری) و علوم انسانی (مانند مدیریت شهری و روستایی، جمعیت شناسی، گردشگری، و زنجیره تامین) در حیطه مشاغل زیر نقش بسیار پررنگی بازی می کند.

 • آموزش و پرورش
 • بهداشت و درمان و پزشکی
 • بیمه و تامین اجتماعی
 • مدیریت کارخانه
 • صنعت نفت
 • امنیت عمومی
 • املاک و مستغلات
 • خورده فروشی و کسب و کار
 • توسعه پایدار
 • مخابرات و ارتباطات از راه دور
 • حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی
 • تاسیسات الکتریکی و گاز و آب
 • آمایش سرزمین و دولت
 • هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
 • مدیریت شرکت ها و کسب و کار ها
 • امور اقتصادی و داریی
 • مدیریت ثبت املاک

تمامی این موارد مهمترین کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم مختلف است.

مهمترین مشاغل متخصصین سیستم اطلاعات جغرافیایی

برخی از مهمترین مشاغل متخصصین سیستم اطلاعات جغرافیایی عبارتند از:

 • متخصصین آب و هواشناسی برای تحلیل های هواشناسی در بخش های مختلف اقتصادی مانندکشاورزی، صنایع، و خدمات و بازرگانی
 • حفاظت محیط زیست تحلیل داده ها و اطلاعات مدیریت پارک های جنگلی و زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری
 • مدیریت منابع طبیعی برای تحلیل پوشش گیاهی، و انجام اقدامات حفاظتی و بهبود بازدهی زمین ها
 • نقشه برداری و نقشه کشی با استفاده از دوربین های نقشه برداری و GPS برای تهیه نقشه شهری جهت انجام پروژه های شهری
 • آتش نشانی جهت برای تهیه نقشه محل های حریق و پیدا کردن مسیر های مناسب امداد رسانی
 • بهداشت و پزشکی برای تهیه نقشه ها و تحلیل ها جهت جلوگیری از بیماری های واگیر و جلوگیری از انتشار برخی امراض
 • توسعه دهندگان برای ایجاد بستر های لازم جهت ایجاد کسب و کار های مبتنی بر نقشه و وبسایت های نقشه ای (وب GIS)