نقشه سد ها و مخزن سد در ایران

اطلاعات سد های کشور

نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران با اطلاعات انوع سد ها و مخازن
دانلود فایل موقعیت مکانی سدهای کشور ایران در قالب فایل گوگل ارث

حجم مخزن سد رودخانه آب باريك‏ حدودا 8.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آب خور‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آب ملاير (كلان)‏ حدودا 45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبدبه‏ حدودا 17.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه اشنار‏ حدودا 1.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه اينچه لو‏ حدودا 0.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه پارسل 11‏ حدودا 0.28 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه در جوار گرگر‏ حدودا 0.12 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه شوه حميد‏ حدودا 0.48 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فاضل گلي‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي بليته‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي تشان‏ حدودا 0.04 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي دهنه‏ حدودا 0.34 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي سرتيرك‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي كلتندر‏ حدودا 0.14 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه فصلي ولي‌عصر‏ حدودا 0.04 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبراهه كوشه نما‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ابرغان شاخه آجي چاي‏ حدودا 6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آبرو‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اترك‏ حدودا 16.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اترك مركزي‏ حدودا 33 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آجي چاي‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آجي ‌چاي‏ حدودا 361.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه احمد آباد‏ حدودا 6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آذرشهر چاي‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ارداك‏ حدودا 30 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آردان‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ارس‏ حدودا 64.86 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ارسين چاي‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ارلان‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ارمغانخانه‏ حدودا 2.55 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اسب ‌آباد چاي‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه استاي‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اسجيل‏ حدودا 1.03 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اسل شاه‏ حدودا 17.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اشتوان – روس‏ حدودا 6.07 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه افقو‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آق چاي‏ حدودا 179.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آقبلاغ‏ حدودا 42 میلیون متر مکعب است.

دانلود فایل موقعیت مکانی سدهای کشور ایران در قالب فایل گوگل ارث


حجم مخزن سد رودخانه آقبلاغ (اهرچاي)‏ حدودا 3.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه التپي (علي تپه)‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه الگزير‏ حدودا 1.07 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آلمالوچاي‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اليگودرز‏ حدودا 34.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه امامزاده عبداله‏ حدودا 0.84 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه انامق، كله جار قره‏ حدودا 9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه انتوي‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اهر چاي‏ حدودا 131 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اهنك‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اوچ بولاغ‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اوزون دره‏ حدودا 8.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه اوغلبيك‏ حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آوين‏ حدودا 0.05 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه آيدوغموش‏ حدودا 145.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ايزدخواست‏ حدودا 12 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ايلخچي‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بابلرود‏ حدودا 150 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه باجوند‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بادامك‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه باداملو‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بازياب‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه باغ ميان‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بافت‏ حدودا 40 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بالارود‏ حدودا 131 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بالخلي‏ حدودا 7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بالخلي چاي‏ حدودا 82 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه باهوكلات (سرباز)‏ حدودا 175 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه برآفتاب و چاويز‏ حدودا 142.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بردل‏ حدودا 6.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه برنجستانك ( توجي )‏ حدودا 3.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه برون‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بزرود و چليم‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بزمان‏ حدودا 3.31 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بقچير‏ حدودا 0.07 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بلان‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بمبري‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بن چنار‏ حدودا 0.82 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بند دختر (كزنار)‏ حدودا 1.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بنوبند‏ حدودا 0.44 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بوانات‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بوچير‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بونجي‏ حدودا 3.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بوئين‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بيد پارسي‏ حدودا 0.27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بيدواز‏ حدودا 105.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بيرگان‏ حدودا 365.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بيگ باغلو‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه بيهود‏ حدودا 4.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پاباز‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پارام چاي‏ حدودا 3.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پاگدار‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پرسپانج‏ حدودا 0.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پري چاي‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پريكدون‏ حدودا 9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پساوه‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه پيغام چاي‏ حدودا 12.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تالاب علي آباد‏ حدودا 5.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تالوار‏ حدودا 500 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تبارك‏ حدودا 60 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تبلو‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تجن (دودانگه)‏ حدودا 316 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ترك‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تك پي گدار‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تلخ رود‏ حدودا 3.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تلخاب‏ حدودا 0.48 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تنگل بريدر‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تنگل جور‏ حدودا 1.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تنگل دره‏ حدودا 0.27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تنگوئيه‏ حدودا 38.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تهم چاي (سارمساقلو)‏ حدودا 88.68 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه توجيه و سروك‏ حدودا 1.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه توزانلو‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تيرچاي‏ حدودا 2.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تيره‏ حدودا 230 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه تيل‏ حدودا 0.72 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جاجرود‏ حدودا 345.84 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جاسك كهنه‏ حدودا 4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جبدار‏ حدودا 6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جگين‏ حدودا 300.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جمع آبرود‏ حدودا 2.64 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جناح‏ حدودا 3.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه جيريا (شاخه قره‌چاي) حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چاغرچه ساق‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چاقر‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چالوس‏ حدودا 3.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چاه انجير‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چاه زرد‏ حدودا 0.48 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چبدره‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چخ چاي – قلعه چاي‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چري‏ حدودا 3.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه ارمني بولاغي‏ حدودا 4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه اطراف‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه ايوب‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه جوهر‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه ده گرجي (گدار)‏ حدودا 0.14 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه زنه‏ حدودا 1.03 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه شاهي‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه گهرو‏ حدودا 1.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چشمه‌هاي محلي‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چكي چاي‏ حدودا 7.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چم خان (شاخه سقز)‏ حدودا 73.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چمكراد‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چمكنه‏ حدودا 0.23 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چهارشنبه چاي‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چهچهه‏ حدودا 22 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه چهل‌كمان (چشمه‌شور)‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حاج كاكا‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حاجي آباد‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حارزنج‏ حدودا 0.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حسن ابدال‏ حدودا 2.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حسين آباد (اوغان)‏ حدودا 16.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حسين آباد سوچ‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حشيان‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حصار سنگي‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حنا (سرشاخه كارون)‏ حدودا 51.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه حوزه و چشمه سار‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر بيله درق‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر ابريكوه ‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر آبشينه‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر اترك‏ حدودا 70 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر آجي چاي‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر ارباب كندي حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر آق لاقان‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر انارچاي‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر انزان چاي‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر اوجانچاي‏ حدودا 5.37 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر بار‏ حدودا 23.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر بالخ‌لي‏ حدودا 14 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر بانه چاي‏ حدودا 4.16 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر برزند-ديزج حدودا 8.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر پرگوچاي‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر پيريك چاي‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر تاجيار‏ حدودا 4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر چالي دره‏ حدودا 1.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر درونگر‏ حدودا 20 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر ديره‏ حدودا 53 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر زرنق‏ حدودا 27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر زيلبر چاي‏ حدودا 5.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر ساري سو‏ حدودا 26.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر سيلين چاي‏ حدودا 25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر شريف بيگلو حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر شيخلارچاي‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر علمدارچاي‏ حدودا 0.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر علي درويش‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر قره سو‏ حدودا 3.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر قوريچاي‏ حدودا 21.07 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر كبودوال‏ حدودا 17.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر گدارچاي‏ حدودا 112 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر گزورچاي‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر ليكوان‏ حدودا 3.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر مسيل قيقاج حدودا 11 میلیون متر مکعب است.

نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران با اطلاعات انوع سد ها و مخازن


حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر مشكين چاي‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خارج بستر هيرمند‏ حدودا 1480 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خالصي‏ حدودا 3.51 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خانقاه‏ حدودا 4.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خبر‏ حدودا 40 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خرق‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خرمدرق‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خرمدره‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خليفه لو‏ حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خليلان‏ حدودا 0.06 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خوانسار‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خود كال‏ حدودا 0.41 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خورشيدان‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خوشدره قلعه جوق‏ حدودا 2.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه خيرآباد‏ حدودا 580 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دامغانرود – چشمه‌علي حدودا 21 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه درزآب‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دره بيد‏ حدودا 4.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دره رود‏ حدودا 294 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دره گرم‏ حدودا 1.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه درود‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دريك‏ حدودا 22.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دز‏ حدودا 16.86 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دهانه رود‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دهرد‏ حدودا 6.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دهريز آغاسين‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دهن ‌قلعه‏ حدودا 5.97 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دوازده امام‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دوربن (سرشاخه روتك)‏ حدودا 2.57 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه دويرج‏ حدودا 191 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ديزج چاي‏ حدودا 1.71 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ذاكر‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رابر‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رابك‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رزق‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رزگ‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ركات‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه روچي‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رودبار‏ حدودا 228 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رودبال‏ حدودا 82 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رودبر‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه رويدر‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زاب (كلاس)‏ حدودا 373 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زاوين‏ حدودا 2.69 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زاينده رود‏ حدودا 3.27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زبيد‏ حدودا 0.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زرنان‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زرنوشه‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زرينه رود‏ حدودا 650 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زريوار‏ حدودا 58 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زمكان‏ حدودا 93.57 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنگلانلو‏ حدودا 57.54 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنگمار (بارون ‌چاي)‏ حدودا 150 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنگو‏ حدودا 1.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنوز چاي‏ حدودا 6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنوزچاي‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زنوك‏ حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زهتران (شنجور)‏ حدودا 5.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زو‏ حدودا 3.18 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زولا چاي‏ حدودا 85 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زيارت‏ حدودا 2.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زيردان (كاجو)‏ حدودا 207 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه زيلكي شاخه سفيدرود‏ حدودا 104.63 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ژاوه‏ حدودا 350 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ساروق‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ساق‏ حدودا 2.56 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سبزكوه‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ستق‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سجاس‏ حدودا 116.12 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سدنه‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سده‏ حدودا 9.59 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سراب‏ حدودا 5.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سراب آغچه‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سراب بابا حيدر‏ حدودا 12.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سرارود‏ حدودا 0.85 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سردار آباد‏ حدودا 1.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سرشاخه زنجانرود‏ حدودا 1.03 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سرگز احمدي‏ حدودا 7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سريده‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سريدون‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سعيد آباد‏ حدودا 9.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سفيد كمر‏ حدودا 0.85 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سفيدرود (قزل اوزن)‏ حدودا 1.76 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سقزچي‏ حدودا 3.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سلم آباد‏ حدودا 3.78 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سلمان‏ حدودا 0.18 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سلمانلو‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سميش شاخه روتك‏ حدودا 0.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سنبل رود‏ حدودا 1.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سندرك‏ حدودا 0.55 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سنگ سياه‏ حدودا 33 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سنگرد‏ حدودا 30 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سهرين‏ حدودا 1.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سورال ‏ حدودا 11 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سوين چاي‏ حدودا 3.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سياب‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سياه جوي‏ حدودا 10.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سياه خانه‏ حدودا 0.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سياهو‏ حدودا 17.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سيبك – سرداب (دز)‏ حدودا 0.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سيمره‏ حدودا 3.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سيميش‏ حدودا 8.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سيمينه رود‏ حدودا 364 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه سيوند‏ حدودا 150 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاپور‏ حدودا 685 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاج‏ حدودا 0.22 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاخن‏ حدودا 7.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاخه ارس‏ حدودا 10.99 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاميرود (اليمالات)‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شاهيني‏ حدودا 17 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شش تراز‏ حدودا 22.68 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شصت فيچ‏ حدودا 0.65 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شفارود‏ حدودا 98 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شميل و زندان‏ حدودا 126 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شهاب‏ حدودا 8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شهرچاي‏ حدودا 222.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شورچاي (شاخه قرنقو)‏ حدودا 11 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شورك‏ حدودا 6.56 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شوسف‏ حدودا 0.38 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شوشك‏ حدودا 0.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شي كلك‏ حدودا 10.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شيان (آب چناره)‏ حدودا 9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شيخ احمدچاي‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شيرين دره‏ حدودا 91.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شيرين سو‏ حدودا 4.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه شيله‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه صفا (رابر و روددر)‏ حدودا 126.33 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه صوفي چاي‏ حدودا 60 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه صومعه چاي‏ حدودا 0.28 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه طالقان‏ حدودا 420 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه طرق‏ حدودا 33.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه عباس آباد‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه عبداله گيو‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه عروس و داماد‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه علي شار‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه علي شاه‏ حدودا 0.17 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه عليرضا چاي‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فارغان‏ حدودا 1.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فتح آباد (ني باز)‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فتوئيه‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فخرآباد‏ حدودا 0.74 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فخرود‏ حدودا 24.16 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فرادنبه‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فرنق‏ حدودا 3.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فريمان‏ حدودا 3.77 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فلج‏ حدودا 1.05 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فهره سرشاخه روتك‏ حدودا 6.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فور خورج‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فيروز آباد‏ حدودا 130 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه فيله خاصه‏ حدودا 2.24 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قارختولو‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قاشغلي چاي (ابهررود) حدودا 1.63 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قاضي لو‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قانلو‏ حدودا 1.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قاهران‏ حدودا 0.68 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قرنقو‏ حدودا 165 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قره آغاج‏ حدودا 1.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قره آقاچ‏ حدودا 21 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قره تيكان‏ حدودا 19.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قره سو‏ حدودا 105 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قره كهريز‏ حدودا 1.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قزل اوزن‏ حدودا 930 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قزلجه‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قشلاق و چهل گز‏ حدودا 224 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قلجق (سرشاخه اترك)‏ حدودا 92 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قلعه چاي‏ حدودا 40 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قمرود‏ حدودا 195.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قمصر بن رود‏ حدودا 0.05 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قهرود‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قواق‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قورچي چاي‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قوره تو‏ حدودا 67.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قوريچاي‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه قوشخانه‏ حدودا 0.14 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كاج‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كاخك‏ حدودا 1.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كارده‏ حدودا 28.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كاروانگاه‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كارون‏ حدودا 254.48 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كاشان‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال بايگ‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال ريگاب‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال سالار‏ حدودا 72 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال سبز‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال شاهين‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال فرايني‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال هميزاب‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كال ولايت‏ حدودا 4.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كالسرخ‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كالكراب‏ حدودا 1.77 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كانسپي ‏ حدودا 0.55 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كبار‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كجور (نهر رودبار)‏ حدودا 2.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كر‏ حدودا 1433 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كرج‏ حدودا 205.73 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كرخه‏ حدودا 17.84 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كرديان (روس)‏ حدودا 3.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كريت (شهلوك)‏ حدودا 7.57 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كشه برفي‏ حدودا 3.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كشيك (شاخه ‌كهير)‏ حدودا 27.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كفترك‏ حدودا 6.41 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلات‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلاته سعيد‏ حدودا 0.12 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلاته شاپو‏ حدودا 0.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلاته نظر‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلامرث چاي‏ حدودا 8.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلامرزچاي‏ حدودا 1.95 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كلقان (شاخه قرنقو)‏ حدودا 22 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كمانه‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كمايستان‏ حدودا 1.47 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كمندان‏ حدودا 28.29 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كن كرج‏ حدودا 15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كنارجو‏ حدودا 0.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كنارو سرشاخه ‌بمپور‏ حدودا 9.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كنگران‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كنگير‏ حدودا 33 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كهوران تخت‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كهورستان‏ حدودا 1.18 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوخرد‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كورن‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كورين و شورو‏ حدودا 75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوشكنار‏ حدودا 0.4 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كولانكوه چاي‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوماسي شاخه آزادرود‏ حدودا 300 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوهرنگ‏ حدودا 50 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوهساره‏ حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كوئيك‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كيار‏ حدودا 25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه كينه ورس (ابهر ‌رود) حدودا 16 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گاشار‏ حدودا 4.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گاوازنگ‏ حدودا 0.48 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گاوه رود‏ حدودا 598.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گدار گارديان‏ حدودا 0.74 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گدارچاي – كاني رش‏ حدودا 127 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گركز (عرب ‌سرنگ)‏ حدودا 86 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گرگانرود‏ حدودا 143 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گرمي چاي‏ حدودا 1.76 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گرمي ‌چاي‏ حدودا 40 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گره‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گروه‏ حدودا 1.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گزندر‏ حدودا 9.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گل تپه‏ حدودا 0.81 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گل چمن‏ حدودا 0.08 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گل رودبار‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گلپايگان (قمرود)‏ حدودا 42.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گلك‏ حدودا 4.18 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گلمكان‏ حدودا 3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گلول‏ حدودا 7.27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گيشيگان‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گيلانغرب‏ حدودا 17 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گيوك‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه گيوي ‌چاي‏ حدودا 53 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لار (سرشاخه هراز)‏ حدودا 960 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لاور‏ حدودا 54.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لاوين (زاب كوچك)‏ حدودا 194.9 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لاوين جلديان‏ حدودا 6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لجنو‏ حدودا 0.27 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه لكان چاي‏ حدودا 0.53 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ليلان چاي‏ حدودا 40.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مارون‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ماشكيد عليا‏ حدودا 67 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مالالار‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه محمود آباد (خررود)‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مخزني‏ حدودا 0.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مراد آباد‏ حدودا 3.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مرغاب‏ حدودا 8.65 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مرغزار ساق‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مرك‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مزار‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل آشتيان (آهو)‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل آشيانه‏ حدودا 0.65 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل امان آباد‏ حدودا 2.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل آمند‏ حدودا 0.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل انجيرك‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل ايميشجه‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل بلوك‏ حدودا 2.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل چلبي‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل سياوشان‏ حدودا 0.45 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل شهسوار‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل قاضي كندي‏ حدودا 1.2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل كلور‏ حدودا 0.65 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مسيل مقصودلو‏ حدودا 1.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مشكين‌چاي‏ حدودا 0.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مشهد الكوبه‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ملو‏ حدودا 2.94 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مهاباد‏ حدودا 230 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مهران‏ حدودا 5.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مهرك (حاجي آباد)‏ حدودا 5.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مهموئي‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه مهيو و چايانو‏ حدودا 1.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ميان تگ‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ميانه چاي‏ حدودا 2.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ميناب‏ حدودا 347.82 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نازلو‏ حدودا 170 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نسارود‏ حدودا 8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نكا‏ حدودا 115.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نمرود (حبله رود)‏ حدودا 139.1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نهرين‏ حدودا 4.86 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نهند چاي‏ حدودا 24 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نوبران‏ حدودا 0.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نوبهار‏ حدودا 2.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نوزاد‏ حدودا 0.19 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نوق‏ حدودا 0.16 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نومل ‌سرشاخه ‌قره‌سو حدودا 7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نيكو‏ حدودا 0.09 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نيلق چاي‏ حدودا 0.42 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه نيمروز‏ حدودا 0.3 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هاچه سو‏ حدودا 0.35 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هاله‏ حدودا 3.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هتك‏ حدودا 1.6 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هرزند چاي‏ حدودا 1.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هرزندچاي‏ حدودا 0.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هرود (شاخه كشكان)‏ حدودا 51.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هريرود‏ حدودا 1.25 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هليل رود‏ حدودا 425.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هندودر‏ حدودا 1.8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه هورايلي‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه وانق چاي‏ حدودا 3.75 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه وانق عليا‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ور محلات‏ حدودا 0.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ورامه‏ حدودا 5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ورزقان چاي‏ حدودا 2 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ورگيل‏ حدودا 2.33 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ورين‏ حدودا 0.58 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه وشنوه‏ حدودا 0.15 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه وفرقان (قره چاي)‏ حدودا 290 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه وك‏ حدودا 0 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه يالقوز آغاج‏ حدودا 1.7 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه يام‏ حدودا 1.36 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه يلفان‏ حدودا 8 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ينگجه‏ حدودا 3.5 میلیون متر مکعب است.
حجم مخزن سد رودخانه ينگجه چاي‏ حدودا 1 میلیون متر مکعب است.

تعداد 13 سد بر روی حوضه آبخیز اترك‏ قرار دارد.
تعداد 60 سد بر روی حوضه آبخیز ارس‏ قرار دارد.
تعداد 45 سد بر روی حوضه آبخیز اروميه‏ قرار دارد.
تعداد 24 سد بر روی حوضه آبخیز بندرعباس، سديج‏ قرار دارد.
تعداد 40 سد بر روی حوضه آبخیز پترگان خواف‏ قرار دارد.
تعداد 2 سد بر روی حوضه آبخیز تالش مرداب انزلي‏ قرار دارد.
تعداد 7 سد بر روی حوضه آبخیز جراحي زهره‏ قرار دارد.
تعداد 1 سد بر روی حوضه آبخیز حله‌رود و رودخانه‌ها قرار دارد.
تعداد 39 سد بر روی حوضه آبخیز درياچه نمك‏ قرار دارد.
تعداد 4 سد بر روی حوضه آبخیز رودخانه‌هاي بلوچستا قرار دارد.
تعداد 7 سد بر روی حوضه آبخیز رودخانه‌هاي بين سفيد قرار دارد.
تعداد 23 سد بر روی حوضه آبخیز سرخس‏ قرار دارد.
تعداد 79 سد بر روی حوضه آبخیز سفيدرود بزرگ‏ قرار دارد.
تعداد 3 سد بر روی حوضه آبخیز طشك، بختگان و مهارلو قرار دارد.
تعداد 9 سد بر روی حوضه آبخیز قره سو و گرگان‏ قرار دارد.
تعداد 34 سد بر روی حوضه آبخیز كارون بزرگ‏ قرار دارد.
تعداد 11 سد بر روی حوضه آبخیز كرخه‏ قرار دارد.
تعداد 21 سد بر روی حوضه آبخیز كل، مهران و مسيل‌هاي قرار دارد.
تعداد 3 سد بر روی حوضه آبخیز كوير ابرقو، سيرجان‏ قرار دارد.
تعداد 5 سد بر روی حوضه آبخیز كوير درانجير‏ قرار دارد.
تعداد 36 سد بر روی حوضه آبخیز كوير لوت‏ قرار دارد.
تعداد 27 سد بر روی حوضه آبخیز كوير مركزي‏ قرار دارد.
تعداد 6 سد بر روی حوضه آبخیز گاو خوني‏ قرار دارد.
تعداد 19 سد بر روی حوضه آبخیز مرزي غرب‏ قرار دارد.
تعداد 3 سد بر روی حوضه آبخیز مند كاريان و خنج‏ قرار دارد.
تعداد 10 سد بر روی حوضه آبخیز هامون جازموريان‏ قرار دارد.
تعداد 6 سد بر روی حوضه آبخیز هامون مشكيل‏ قرار دارد.
تعداد 10 سد بر روی حوضه آبخیز هامون هيرمند‏ قرار دارد.
تعداد 6 سد بر روی حوضه آبخیز هراز – قره سو‏ قرار دارد.

در کشور ایران 1 سد با ساخت بتن غلتكي (RCC)‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 7 سد با ساخت بتني‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 1 سد با ساخت بتني پايه‌دار‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 13 سد با ساخت بتني دوقوسي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 4 سد با ساخت بتني قوسي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 1 سد با ساخت بتني قوسي‌وزني‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 17 سد با ساخت بتني وزني‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 3 سد با ساخت بتني وزني پايه‌دار‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 117 سد با ساخت خاكي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 158 سد با ساخت خاكي با هسته رسي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 9 سد با ساخت خاكي سنگريزه‌اي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 52 سد با ساخت خاكي غير همگن‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 111 سد با ساخت خاكي همگن‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 5 سد با ساخت سنگريزه‌اي‏ ایجاد شده است.
در کشور ایران 22 سد با ساخت سنگريزه‌اي با هسته ر ایجاد شده است.
در کشور ایران 1 سد با ساخت سنگريزه‌اي هسته آسفا ایجاد شده است.
در کشور ایران 27 سد با ساخت سنگي‏ ایجاد شده است.

دانلود فایل موقعیت مکانی سدهای کشور ایران در قالب فایل گوگل ارث

در ایران 4 سد با نوع کاربری انحرافي‏هستند.
در ایران 3 سد با نوع کاربری باستاني‏هستند.
در ایران 28 سد با نوع کاربری تاخيري‏هستند.
در ایران 57 سد با نوع کاربری تغذيه‌اي‏هستند.
در ایران 1 سد با نوع کاربری تلمبه ذخيره‌اي‏هستند.
در ایران 8 سد با نوع کاربری تنظيمي‏هستند.
در ایران 560 سد با نوع کاربری مخزني‏هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *