تهیه نقشه سایت های باستانی دوره های هخامنشی، سلوکی، اشکانی، ساسانی، اسلامی در GIS برای پژوهش های باستان شناسی