متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن

آمار ایستگاه های آب و هوایی کشور

آمار ایستگاه های آب و هوایی کشور یکی از اطلاعات پایه ضروری در تمام مطالعات در علوم مهندسی، علوم انسانی، و مدیریت است. این اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری های بخش های کشاورزی، تولیدات و خدمات در کشور ایفا میکند.

این محصول شامل 89 ایستگاه آب هوایی و آمارهای سینوپتیک سازمان هواشناسی است که اطلاعات اقلیمی کل کشور را با پراکنش مناسب نشان می دهد.

این آمارهای شامل موارد زیر است.

دما میانگین ماهانه به درجه سانتیگراد . رطوبت به درصد میانگین ماهانه. مجموع بارش سالانه . سرعت باد به کینوت. کمترین دما به درجه سانتیگراد در سال. تعداد رخداد طوفان. تعداد روز های برفی. جهت باد غالب. تعداد روز های ابری. تعداد روزهای یخبندان.  تعداد روزهای بارندگی. دید افقی. تعداد روزهای ریزگردها

این محصول دارای سه فایل با فرمت گوگل ارث (Google earth kml kmz) و فرمت جی ای اس SHP و فرمت اکسل است.

برای دانلود آمار ایستگاه های آب و هوایی کشور روی دکمه خرید زیر کلیک کنید.

لازم به توضیح است که آمارها از میانگین های بین ساله از 2002 تا 2022 انتخاب شدند و برای همه اعداد میانگین های آنها استفاده شده است.

این آمارها شامل ایستگاه های نماینده در تمام استان های کشور است. این ایستگاه های شامل موارد زیر است.

ABADANآبادان
ABADEHآباده
ABALIآبعلی
AHARاهر
AHWAZاهواز
ALIGOODARZالیگودرز
ANARانار
ARAKاراک
ARDEBILاردبیل
BABOLSARبابلسر
BAFGHبافق
BAFTبافت
BAMبام
BANDAR ABASSبندرعباس
BANDAR ANZALIبندر انزلی
BEHBAHANبهبهان
BIRJANDبیرجند
BOJNURDبجنورد
BROUJERDبروجرد
BUSHEHRبوشهر
CHAHBAHARچاهبهار
DARANداران
DEHLORANدهلران
DEZFULدزفول
ESFAHANاصفهان
FASSAفسا
FIROUZKOOHفیروزکوه
GARMSARگرمسار
GHAZVINغزوین
GHOMقم
GHORVEHقروه
GOLPAIGANگلپایگان
GONBADE KAWOOSگنبد کاووس
GORGANگرگان
HAMEDAN FOROUDGAHهمدان فرودگاه
ILAMایلام
IRANSHAHRایرانشهر
JASKJASK
JAZIREH GHESHMجزیره قشم
JAZIREH KISHجزیره کیش
JAZIREH SIRIجزیره سیری
KAHNOUJکهنوج
KARAJکرج
KASHANکاشان
KASHMARکاشمر
KERMANکرمان
KERMANSHAHکرمانشاه
KHASHخاش
KHORRAMABADخرم آباد
KHORRAMDAREHخرمدره
KOOHRANGکوهرنگ
LARLAR
LORDEGANلردگان
MALAYERمالایر
MANJILمنجیل
MARIVANمریوان
MINABمیناب
NAEINنائین
NATANZنطنز
NOUSHAHRنوشهر
OMIDIYEH(AGHAJARI)امیدیه (آغاجاری)
OROOMIEHارومیه
PIRANSHAHRپیرانشهر
RAFSANJANرفسنجان
RAMSARرامسر
RASHTرشت
SABZEVARسبزوار
SANANDAJسنندج
SARABسراب
SARAKHSسرخس
SARAVANسراوان
SAVEHساوه
SEMNANسمنان
SHAHRE KORDشهر کرد
SHAHROUDشاهرود
SHIRAZشیراز
SHOSHTARشوشتر
SIRJANسیرجان
TABASSطبس
TABRIZتبریز
TAKABتکاب
TEHRAN MEHRABADتهران مهرآباد
TORBATE JAMمربای تربت
YASOUJیاسوج
YAZDیزد
ZABOLزابل
ZAHEDANزاهدان
ZANJANزنجان
ZARGHANزرقان

برای دانلود آمار ایستگاه های آب و هوایی کشور روی دکمه خرید زیر کلیک کنید.