دانلود پی دی اف مقاله تحلیل هیدرولوژی و هیدرومتری حوضه با روش چند عاملی در GIS

متن PDF تحلیل چند عاملی تاثیر مورفومتری حوضه ها بر هیدرولوژی سیل


تاثیر مورفومتری حوضه ها بر مخاطره سیل، مطالعه موردی حوضه رودخانه های تالار و تجن

Influence of watershed morphometry on flood hazard: a case study of Talar and Tajan basins

محمدعلی نظام محله

دکتری ژئومورفولوژی، فارغ التحصیل از گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Email: mnezammahalleh@ut.ac.ir, 09108350107 

PhD in Geomorphology, physical geography department, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده  

مخاطره سیل می تواند همچون گذشته در آینده نیز خساراتی برای جوامع انسانی داشته باشد. خصوصیات متفاوت مورفومتری حوضه­های آبخیز نقش مهمی در رخداد سیل دارد. هدف این پژوهش مطالعه مورفومتری، زمان­تمرکز و دبی­اوج حوضه­های آبخیز تالار و تجن است. برای این منظور از داده­های ارتفاعی، نقشه­های توپوگرافی، آمارهای هیدرومتری و اقلیمی استفاده شده است. با استفاده از نرم­افزارهای ArcGIS و WMS اطلاعات استخراج شده است. مدلهای زمان تمرکز کرپیچ، استدلالی، و ین­چاو و دبی­اوج کریگر و فولر محاسبه شده اند. نتایج در 14 زیرحوضه مقایسه و نشان داده­اند که این زیرحوضه­ها کشیده هستند و زمان تمرکز تقریبا بین 1 تا 5 ساعت متغیر است. با مقایسه ارقام محاسبه شده با ارقام مشاهده شده خطای مدلها برای هریک از 14 زیرحوضه بدست آمده است. می توان نتیجه­گیری نمود که در حوضه ­های کشیده ­تر دبی اوج پایین­تر و زمان­ تمرکز بالاتر است. طبق آزمون تی­ مستقل تفاوت معنیداری بین مورفومتری حوضه­ هایی که سیل را تجربه کرده ­اند و سایر حوضه ­های مشابه وجود دارد. با توجه به همبستگی بین برخی متغیرهای مورفومتری و سیل می­توان بیان داشت که در حوضه های با تراکم زهکشی بالاتر زمان تمرکز پایین­تر و در حوضه های با نسبت بافت بالاتر دبی اوج پایین­تری اتفاق می افتد.

کلیدواژه ها: حوضه های تالار و حوضه تجن، دبی اوج، زمان تمرکز، سیل، مورفومتری