دانلود نقشه توپوگرافی اسکن شده مقیاس 1:50000 کوه حوض میرزا، شماره شیت 7057-II ، تهیه شده از روی عکس های هوایی سال 1343 با روش فوتوگرامتری در فرمت jpg   (KUH -E HOWZ-E MIRZA برگه  7057-II)