دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رود کسکین، شماره شیت 8145-III ، فرمت jpg   (RUD KSKIN برگه  8145-III)