دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سلاخ، شماره شیت 7143-III ، معارض منابع طبیعی (SALAKH برگه  7143-III)