دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گراتی، شماره شیت 7563-IV ، برای مرز ملی مستثنیات (GRATI برگه  7563-IV)