دانلود نقشه توپوگرافی چشمه ی زنگان، شماره شیت 8058-II ، مقیاس 1:50000   (CHESHMEH -YE ZANGUN برگه  8058-II)