نقشه منابع آب و مخازن آب تهران به همراه تاسیسات آب کل تهران

لایه های منابع آب و تاسیسات آبی تهران


این محصول شامل لایه های مربوط به منابع طبیعی آب و تاسیسات آبی تهران است. فایل این محصول دربردارنده لایه های زهکش های طبیعی کل محدوده های اطراف استان تهران با دقت ده متر، رودخانه های اطراف تهران، کانال های مصنوعی شهر تهران، تراز آب سفره های آب زیرزمینی به متر و موقعیت دقیق یو تی ام آنها، پمپ آب، مخازن آب، و قنات های اطراف تهران است.

دانلود فوری 
foriamooz
لوگوی دانلود فوری از فوری آموز foriamooz easy Download


لایه ها و موقعیت تاسیسات آبی شهر تهران