تصویر محصول لایه های جی ای اس حوضه کسیلیان رودخانه تالار بابل

لایه های GIS حوضه آبخیز کسیلیان


حوضه آبخیز یا آبریز (به انگلیسی  Drainage basin یا watershed به قسمتی از ناهواری سطح سیاره زمین گفته می‌شود که براساس شیب و شکل زمین، آب‌های
ناشی از بارندگی از تمام سطح آن به سمت پست‌ترین نقطه در منتهی الیه آن جریان می یابد. از حوضه آبخیزها به عنوان یک واحد برای برنامه‌ریزی، مدیریت و بهبود منابع
آب استفاده می‌شود. 

در مجموعه فوری آموز سعی شده است لایه های اطلاعات برخی حوضه های آبخیزاز جمله حوضه آبخیز رودبار بصورت شیپ فایل گردآوری شود تا بتواند مبنای مطالعات
کارشناسان و علاقمندان این حوزه باشد
. این محصول شامل لایه های زیر است

لایه شاخص های مورفومتری یا متغیرهای فیزیوگرافی شامل فرم فاکتور یا ضریب شکل حوضه، ضریب گراویلیوس، ضریب تراکم یا دنسیتی حوضه، ضریب گردی، ضریب
کشیدگی، ضریب بیفرکیشن، خصوصیات هندسی مانند مساحت محیط و غیره، خصوصیات ارتفاعی و توگوگرافی، مشخصات هیدرولوژی مانند رده آبراهه ها، پارامتر های هیدرولوژی مانند
زمان تمرکز سیلاب با روش های کریگر و فولر و دبی اوج سیلاب با چهار روش مختلف، پارامتر های سکونتگاهی مانند تعداد روستاها و مشخصات جمعیتی آنها و بسیاری
پارامترهای دیگر
لایه کاربری اراضی حوضه

لایه زمین لغزش های حوضه

لایه زلزله ها

لایه گسل ها

لایه زمین شناسی

لایه روستاها با جداول اطلاعات توصیفی مشخصات جمعیتی روستاها

و برخی لایه های دیگر

این محصول به دو حالت شیپ فایل(shapefile) و ژئودیتابیس GIS (GeoDatabase) و فایل اکسل فرمول محاسبه پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز و ارقام مربوط به پارامتر ها و زیرپارامترهای حوضه آبریز کسیلیان می باشد.