نقشه توپوگرافیدستوران، شماره شیت 7363-II ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (DASTURAN 1385 برگه  7363-II) تهیه شده از روی عکس های هوایی سال 1344