نقشه توپوگرافی اسکال آباد، شماره شیت 8147-II ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (ESKAL ABAD 1370 برگه  8147-II)