نقشه توپوگرافی امام آباد، شماره شیت 8048-I ، باکیفیت بالا، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (EMAMABAD برگه  8048-I)