نقشه توپوگرافی دجینگ، شماره شیت 8146-I ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (DEJING 1369 برگه  8146-I)