نقشه توپوگرافی دشتک، تهیه شده از روی عکس های هوایی سال 1343 با روش فوتوگرامتری، شیت 6054-II ، مقیاس 1:50000  (DASHTAK برگه  6054-II)