نقشه توپوگرافی ده قادی، شماره شیت 5856-II ، مقیاس 1:50000 برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DEH QADI برگه  5856-II)