نقشه توپوگرافی دوروخش، شماره شیت 7956-III ، مقیاس 1:50000 برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DOROKHSH برگه  7956-III)