نقشه توپوگرافی غرب حوض قیلوقه، شماره شیت 6359-III ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (GHARB – E HOWZ -E QEYLUQEH (2) 6359-III)