نقشه توپوگرافی غرب رباط شهر بابک مقیاس 1:50000، شماره شیت 6950-III ، فرمت jpg   (GHARB -E ROBAT -E SHAHR -E BABAK برگه  6950-III)