نقشه توپوگرافی مقیاس پنجاه هزارم منطقه فرج آباد، شماره شیت 6160-III ، فرمت jpg   (FARAJABAD 1377  برگه  6160-III)