نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آبقه، شماره شیت 8059-II ، فرمت jpg   (ABGHEH برگه  8059-II)