نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آبگره، شماره شیت 6961-III ، فرمت jpg   (ABGAREH برگه  6961-III)