نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آبیز، شماره شیت 7054-II ، فرمت jpg   (ABRIZ برگه  7054-II)