نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آب روان، شماره شیت 7962-II ، فرمت jpg   (ABRAVAN برگه  7962-II)