نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آسیان، شماره شیت 5861-II ، فرمت jpg   (ASYAN برگه  5861-II)