نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آق تقه ، شماره شیت 7165-IV ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (AQTAQEH برگه  7165-IV)