نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اردکان، شماره شیت 6854-IV ، فرمت jpg   (ARDAKAN برگه  6854-IV)