نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ارزانه، شماره شیت 8059-IV ، فرمت jpg   (ARZANEH برگه  8059-IV)