نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اریان، شماره شیت 7561-IV ، فرمت jpg   (ORYAN 1385 برگه  7561-IV)