نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 استهبانات، شماره شیت 6848-III ، برای کمیسیون ماده 56 ملی مستثنیات  (ESTAHBANAT برگه  6848-III)