نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اصفهان، شماره شیت 6355-III ، برای آگهی تشخیص مستثنیات از اراضی ملی (Esfahan برگه  6355-III)