نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اصفهان، شماره شیت 6355-III ، فرمت jpg   (Esfahan برگه  6355-III)