نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 انار، شماره شیت 7051-I ، ملی مستثنیات (ANAR برگه  7051-I)